1882-2022 DHZ Reca

Pri príležitosti 140. výročia založenia organizácie v našej obci Vás srdečne pozývame dňa

8.5.2022 na slávnostné odhalenie a posvätenie sochy svätého Floriána.

Program:

09:30 – 10:20 hod. – svätá omša v rímsko-katolíckom kostole

10:20 – 11:00 hod. – slávnostný nástup a obrad posvätenia sochy

Tešíme sa na Vašu účasť

Plameň 🔥 – pravidelné tréningy (každú stredu od 17:30 hod.)

Plameň 🔥 – v nadväznosti na informácie a dohody s rodičmi budeme trénovať pravidelne každú stredu do začiatku letných prázdnin. Zraz od 17:15 tréning začína 17:30 – 18:30 hod. Deti budú rozdelené do 3 kategórií podľa veku (prípadne skúseností). Na tréning je potrebné nosiť veci na prezlečenie, ktoré zakrývajú kolená aj lakte. Čistá voda je samozrejme k dispozícii. V prípade zmeny zdravotnej poisťovne, prosíme o fotokópiu zdravotnej kartičky, alebo aktualizáciu v existujúcej karte mladého hasiča. Taktiež sme založili „kasičku“ pre výdavky spojené s tréningom a súťažami. Skladáme sa jednorazovo 5€ a v prípade, ak sa prostriedky vyčerpajú, navrhneme pokračovanie. Kniha s výdavkami bude k dispozícii na nahliadnutie kedykoľvek.

Tréning sa bude konať za každého počasia. V prípade silného dažďa a aktivít „vnútri“ sledujte prosím odporúčania. Všetci ste srdečne vítaní!

Plameň 🔥 – aktuálne informácie

Plameň 🔥 – je nám veľmi ľúto, že sme dostali informáciu o zrušení halovej súťaže pre mladých hasičov, ktorá sa mala konať 13.11.2021 v Záhorskej Bystrici z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie (presnejšie preložení na jar 2022). Nakoľko nie je možné konať aktivity ani vo vnútri, sú všetky tréningy pozastavené až do odvolania. Zároveň sme pozastavili objednávku tričiek pre náš tím. Budeme sledovať pandemickú situáciu a včas Vás informovať.

VYHLÁSENIE 🔥 celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave pre školský rok 2021/2022

Dobrovoľná požiarna ochrana SR a Republiková komisia mládeže DPO SR vyhlasujú 19.ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave pre školský rok 2021/2022.

Téma súťaže:     „Pomoc hasičov pri pandémii“

Termín súťaže: október 2021 – marec 2022  

Vekove kategórie:

KategóriaUrčená pre
Imaterské školy
II.I. stupeň základných škôl (1. – 4. ročník)
III.II. stupeň základných škôl (5. – 9. ročník)

                Súťaže sa môžu zúčastniť deti v rámci školskej a mimoškolskej činnosti. Súťaž bude vyhlásená prostredníctvom časopisu Požiarnik, internetovej stránky DPO SR ako aj prostredníctvom územných organizácii DPO SR, ktoré obdržia podmienky súťaže písomne od Sekretariátu DPO SR.

                Celoslovenská súťaž bude postupovým kolom územných kôl, ktoré vyhlásia územné organizácie DPO SR. Školy a mimoškolské zariadenia sa môžu do súťaže zapojiť a svoje výtvarné práce zaslať do 15. 3. 2022 na príslušnú územnú organizáciu DPO SR podľa svojho okresu. Zoznam a adresy územných organizácií DPO SR je uverejnený na internetovej stránke www.dposr.sk v sekcii organizačná štruktúra.

                Územné organizácie DPO SR vyhodnotia z doručených prác tri najlepšie z každej vekovej kategórie – t.j. 9 výtvarných prác a tieto práce spolu s vyhodnotením súťaže zašlú na Sekretariát DPO SR do 31. 3. 2022.

Každá práca musí byť riadne označená :

  1. kategóriou a vekom autora,
  2. menom a priezviskom autora,
  3. názvom a adresou školy alebo mimoškolského zariadenia,
  4. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu,
  5. telefónnym číslom alebo mailovou adresou na kontaktnú osobou.

Súťažné práce bude v celoštátnom kole hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci apríl 2022. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik a na internetovej stránke www.dposr.sk.

Školy a mimoškolské zariadenia víťazov výtvarnej súťaže, budú informované listom, ktorý bude zároveň aj pozvánkou na oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazom.

Odovzdávanie cien víťazom sa uskutoční pod záštitou Republikovej komisie mládeže DPO SR v mesiaci jún 2022.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ponechať si súťažné práce, použiť ich pri preventívno-výchovnej činnosti a propagácii ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s tým, že súťažiaci prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného využitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôsobom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť ho aj tretej osobe.

Plameň 🔥 – tréning až na budúci týždeň vo štvrtok 30.9.2021 o 18:00hod.

Plameň 🔥 tento týždeň tréning nebude, najbližšie sa stretneme vo štvrtok 30.9.2021. Začíname od 18:00 do 19:00 hod.

Na tréningu zistíme záujem o spoločné tričká, prosíme všetkých rodičov nech sa dostavia na tréning, aby sme vedeli veľkosti a počet. Ďakujem vopred

Prosíme deti a rodičov o dodržiavanie všetkých aktuálnych bezpečnostných opatrení, prineste si vlastné občerstvenie a veci na prezlečenie.

Tréning bude za každého počasia. Všetci ste srdečne vítaní!